Giá trị - Nhóm tình nguyện Đồng Hành Ước Mơ

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Nhóm tình nguyn Đng Hành Ưc Mơ hot đng vi:

Tầm nhìn

Chúng tôi mun cung cp cho nhng tr em đưng ph và ngưi khuyết tt các cơ hi tiếp cn giáo dc công bng như nhng hc sinh, sinh viên khác bt k nhng rào cn v th cht và hoàn cnh sng.

Sứ mệnh

  • Lng nghe và hiu đưc nhng khó khăn mà mi tr em đưng ph và ngưi khuyết tt gp phi trong quá trình hc tp
  • Khích l cũng như đng viên ht qua khó khăn bn thân đng đến mt tương lai tươi sáng hơn
  •  H trợ  thông qua vic t chc các lp hc tình nguyn, các bui gp mt chia s và cung cp các ngun tài liu mà các tình nguyn viên có đưc đ giúp tng tr em đưng ph và ngưi khuyết tt đt đưc mc tiêu trong hc tp và giúp h nhn ra đưc kh năng tìm n ca bn thân

Tôn chỉ hoạt động 

  • Hot đng bn vng ch không ch là ngn hn
  • Phát trin ch không ch là tăng trưng
  • Hot đng da trên s tin tưng ch không ch là cơ chế

Niềm tin 

  • tm quan trng ca giáo dc; c giáo dc kiến thc ln giáo dc tâm hn.
  • quyn cơ bn ca tr em; trong đó có quyn đưc tiếp cn giáo dc công bng.

Không ch giúp đ các em trong hc tp, các bn sinh viên còn là nhng ngưi anh, ngưi ch thu hiu, cm thông, cùng vui cùng hc vi các em.