Minh bạch - Nhóm tình nguyện Đồng Hành Ước Mơ

Tài chính

Đồng Hành Ước Mơ hiện tại quản lý tài chính theo mô hình 2 quỹ: quỹ hành chính dùng để chi trả cho các khoản nhằm duy trì hoạt động của nhóm. Quỹ hoạt động giải ngân trực tiếp vào các dự án, là nguồn quỹ sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng.

2 quỹ nói trên được quản lý độc lập, tùy theo mong muốn đóng góp của đối tác/mạnh thường quân/tình nguyện viên và được giải ngân tương ứng.

Chi tiết các hoạt động tài chính của Đồng Hành Ước Mơ, xin vui lòng xem các file sau:

  • Báo cáo tài chính tài khóa 04/2011 - 04/2012
  • Báo cáo tài chính tài khóa 04/2012 - 04/2013
  • Báo cáo tài chính tài khóa 04/2013 - 04/2014
  • Báo cáo tài chính tài khóa 04/2014 - 04/2015

Để tham khảo các báo cáo tài chính của từng chương trình/sự kiện/nguồn thu, các đối tác và tình nguyện viên vui lòng liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pháp lý - kiểm soát nội bộ

Cho đến hiện tại, Đồng Hành Ước Mơ được tổ chức dưới dạng tổ chức xã hội dân sự tự phát.

Các văn bản kiểm soát nội bộ:

  • Dự thảo Quy chế hoạt động
  • Dự thảo Bộ hành vi ứng xử được khuyến khích
  • Dự thảo Quy định về tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân lực
  • Dự thảo Quy định chung về đối tác
  • Dự thảo Quy định về sở hữu thông tin và quyền riêng tư

Báo cáo chung

Bên cạnh các vấn đề về minh bạch tài chính, điều quan trọng trong hoạt động của Đồng Hành Ước Mơ là những công việc đã triển khai và kết quả - tác động của nó. Hàng năm, Đồng Hành Ước Mơ cung cấp báo cáo hoạt động của mình theo cùng kỳ với báo cáo tài chính.