Tổ chức - Nhóm tình nguyện Đồng Hành Ước Mơ

Tổ chức

Cơ cấu tổ chức của nhóm Đồng Hành Ước Mơ gồm 2 hệ thống:

  • Hệ thống tình nguyện viên tham gia các dự án
  • Hệ thống điều phối viên (nhóm điều phối) tình nguyện

Dong Hanh Uoc Mo Organizational Chart Image

Xem thêm về thành viên và tình nguyện viên của chúng tôi