Khởi động chương trình Đồng Hành Ước Mơ - Nhóm tình nguyện Đồng Hành Ước Mơ

Khởi động chương trình Đồng Hành Ước Mơ

(DHUMO, Tp.HCM, 10.2010) - Vi mc đích giúp đ các bn hc sinh, sinh viên các mái m, nhà m trên đa bàn thành ph H Chí Minh trong vic hc tp, chương trình Đng Hành Ước Mơ được khởi động ở 2 cơ sở: Nhà an toàn Thảo Đàn và mái ấm khiếm thị Nhật Hồng.

A. Chương trình dạy học trẻ em ở Thảo Đàn

1. Gii thiu cơ sở thuộc Tho Đàn

Năm 1992, chương trình chăm sóc tr em đưng ph Tho Đàn chính thc ra đi, quy t đông đo thành viên tham gia và nhn đưc s quan tâm, giúp đ nhit tình ca xã hi.Năm 2010, chương trình Tho Đàn đưc đi tên thành Cơ s Bo tr xã hi Tho Đàn.

 • Tr s chính: 451/1 Hai Bà Trưng, P.8, Q.3, TP.HCM
 • Nhim v chính: giúp đ, chăm sóc, nuôi dưng tr em đưng ph hoc tr em có nguy cơ tr thành tr em đưng ph trên đa bàn thành ph TP.HCM.

Cơ s Bo tr xã hi Tho Đàn có nhiu hot đng khác nhau nhưng có th hiu bao gm 2 dự án chính sau:

 • Dán Giáo dc viên đưng ph:
  • Đa bàn thành ph đưc chia làm 6 khu vc, mi khu vc do 1 Giáo dc viên ph trách.
  • Nơi tiếp nhn tr em đưng ph, h tr các em trong th tc, giy t (giy khai sinh…); thuyết phc gia đình đ các em đưc đến trưng; t chc các hot đng sinh hot, vui chơi nhm nâng cao ý thc và kiến thc ca các em v cuc sng.
 • Dán Nhà an toàn:
  • Đa đim: 4/58 Quang Trung P.10, Q. Gò Vp, Tp.HCM
  • Nơi nuôi dưng các em không có gia đình, lang thang kiếm sng trên đưng ph hoc nhng em có nguy cơ tr em tr thành tr em đưng ph.

2. Đồng Hành Ước Mơ tại Thảo Đàn

 • Đa đim: Nhà an toàn Tho Đàn, 4/58 Quang Trung P.10, Q. Gò Vp, Tp.HCM
 • Đi tưng dy hc và sng:
  • Cp I: 7 em nam
  • Cp II: 2 em nam
 • Đc đim tính cách hc sinh: các em nh hiếu đng và nghch ngm, đôi lúc không vâng li.
 • Mô t chương trình dy hc:
  • Các em hc sinh s hc t 19h30 - 20h30 các ngày trong tun t th hai đến th năm.
  • Các TNV s dy 2 bui 1 tun (2-4 hoc 3-5). Như vy mi tun các bn s có 2h hot đng tình nguyn
 • Ni dung:
  • Quan tâm, chia s; un nn đo đc, phát trin tính cách các em.
  • Dy kèm các môn hc trưng. (Giáo trình s đưc cung cp trong quá trình dy hc)
 • Sng TNV:
  • Gm 6 TNV: 3 TNV Nam và 3 TNV N
  • Ph trách cp I: 4 TNV
  • Ph trách cp II: 2 TNV

B. Chương trình dạy học tại mái m khiếm thị Nht Hng

1. Gii thiu v mái m Nht Hng

Nht Hng là mt trong ba cơ s nuôi dy tr khiếm th đưc các Sơ dòng Mến Thánh Giá thành lp t năm 1995. Hin nay, mái m có 28 em b khiếm th, vi đ tui t 15 đến 24 đang đưc các Sơ chăm sóc và dy mt ngh nht đnh đ làm hành trang bưc vào đi sng t lp sau này.

2. Đồng Hành Ước Mơ tại Nht Hng

 • Đa đim: 20/4 Xô Viết Ngh Tĩnh, P.19, Q. Bình Thnh, Tp.HCM
 • Đi tưng: các bn sinh viên khiếm th năm 1 đang theo hc ti trưng ĐH M TP.HCM và ĐH Sư phm TP.HCM. Các bn va vưt qua k thi Tuyn sinh Đi hc Cao đng 2009-2010 và đang hòa nhp vi cuc sng đi hc. Trong quá trình hc tp, các bn gp mt s khó khăn trong môn Anh văn và cn ngưi hưng dn ng pháp Tiếng anh.
 • Mô t chương trình dy hc:
  • Các bn s hc t 19h - 20h30 tt c các ngày trong tun (th hai đến Ch Nht), tr th by.
  • Các TNV s dy 2 bui 1 tun (2-4 hoc 3-5 hoc 6-CN). Như vy mi tun các bn s có 3h hot đng tình nguyn.
 • Ni dung:
  • ng dn ng pháp môn Tiếng Anh
  • Giáo trình: Giáo trình tiếng Anh trưng ĐH Sư phm và Headway (trưng ĐH M) ( Giáo trình s đưc cung cp trong quá trình dy hc)
 • Sng TNV: 6 TNV

C. Đăng ký tham gia

1. Thi gian chương trình

 • Kéo dài t tháng 11/2010 đến 6/2011.
 • Gm 2 giai đon: (11/2010-1/2011) và (3/2011-6/2011)

2. Quyn li TNV

 • Có cơ hi tham gia các hot đng dy hc tình nguyn vì cng đng, vì xã hi.
 • Đưc tiếp xúc và hiu hơn cuc sng ca tr em đưng ph và ngưi khiếm th.
 • Đưc cp giy chng nhn tham gia hot đng tình nguyn( đi vi các TNV cng tác cùng chương trình sau mt thi gian nht đnh)

3. Yêu cu

 • Nhit tình, có tâm huyết vi các hot đng xã hi, có tinh thn trách nhim cao.
 • Yêu thích công vic dy hc
 • Sn sàng dành thi gian quan tâm, chia s vi các em.
 • Gi k lut:
  • Đi dy đúng gi
  • Không t ý b bui dy. Nếu có công vic đt xut phi báo vi ngưi ph trách
 • Phương tin đi li: t túc
 • Thi gian cng tác: các bn đăng ký tham gia cn chú ý đến vic sp xếp và phân b thi gian hp lý đ có th cng tác xuyên sut cùng vi chương trình. Vì các em các mái m thc s thiếu tình thương và s quan tâm nên vic các bn b d chương trình có th gây nh hưng đến các em.

4. Hình thc đăng ký

Ti mu đơn đăng ký ti https://www.mediafire.com/?25y6315c3g1jeu4 và gi v mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tngày 19/10 đến ngày 31/10/2010.

Mi thc mc các bn xin vui lòng liên h: Ms.Tho (0165 6150 708) hoc gi email về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xin vui lòng gi Thông tin tuyn TNV chương trình đến nhng ngưi mà bn cho là quan tâm.

(Theo donghanhuocmo.com)